» KVKK Bilgilendirme

Veri sorumlusunun kimliği,

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen "Kemalpaşa Mahallesi 7419/11 Sokak No:16/A 5.Sanayi Sitesi Pınarbaşı-Bornova-İzmir-Türkiye” adresinde bulunan “Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret Anonim Şirketi” tüzel kişiliği tarafından verileriniz işlenecek ve değerlendirilecektir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, çalışan ve diğer ilgili kişiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’na uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. , iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım elektronik postaları atılabilir, posta ve telefon araması yapılabilir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, ziyaretçilerimize, vakıflarımıza, ulusal ve uluslararası haber mecralarına, müşterilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 5. 6. 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları (iş ve tedarikçi), fuar-kariyer günleri-tanıtım görüşme dokümanları, ulusal ve uluslararası gazete, dergi, mecmua ve video yayınları ,müşteri şikayet hattından elde edilen kayıtlar, denetim dokümanları gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, görsel, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

İlgili kişinin hakları,

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.’ye " Kemalpaşa Mahallesi 7419/11 Sokak No:16/A 5.Sanayi Sitesi Pınarbaşı-Bornova-İzmir-Türkiye” adresine ulaştırabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket’’) olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek her türlü başvuru formunu doldurarak gerekse de diğer başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı, verilerin kimlere aktarılabileceği konularını aşağıda izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından faaliyetlerimizin yürütülmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülükleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla farklı kanallarla mevzuat ve Şirket politikaları gereği işlenmektedir. Kişisel verilerinizi KVKK’da belirtilen ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlata metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmek ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; KVKK’ya, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli ve meşru amaçlar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, Şirketimiz ve Şirketimiz iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, Şirketimiz internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve kaydedilebilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizi hizmetlerini kullanmak amacıyla, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) / alt işveren/ ifa yardımcısı değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirket politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirketimizin yurtdışındaki şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, çalışanlara, denetleyici kurumlara, alt yüklenicilere, ifa yardımcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, buralarda depo edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Çocukların Gizliliğinin Korunması

Şirketimiz çocukların gizliliğinin korunmasını ciddiye almaktadır. Siteleri aşağıda belirtilen yargı çevrelerinde yürürlükte bulunan tüm kanunlara uygun olarak işletmekteyiz. Yasal olarak on altı (16) yaşının altında olan veya yürürlükteki yasalarca izin verilmesi durumunda on üç (13) yaşın altındaki kişilerin Kişisel Verilerini toplamamaktayız. On altı (16) yaşın altında, veya yürürlükteki yasalarca izin verilmesi durumunda on üç (13) yaşın altında olan çocukların herhangi bir Kişisel Verisini Siteye vermeden önce velisinin/vasinin onayını almış olmaları gereklidir. Toplama sırasında kullanıcının bu yaşın altında olduğunu saptamamız hâlinde o kişinin Kişisel Verilerini velisinin/vasinin onayı olmadan kullanmamakta veya veri işlemeyi sürdürmemekteyiz. Ancak bu tür bir onay olmaksızın çocuk belirli aktivitelere de katılamayabilir. Bir veli/ vasi “Kişisel Bilgilerinizin Yönetilmesi” kısmında listelenen seçeneklerden birini kullanıp bizimle bağlantıya geçerek çocuğunun Kişisel Verilerinin toplanmasını veya kullanılmasını inceleyebilir, iptal edebilir, değiştirebilir veya daha başka verilerin toplanmasını veya kullanılmasını reddedebilir (lütfen çocuğun ismini, adresini ve e-posta adresini veriniz).

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler Kişisel verilerin korunması

Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle her zaman Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret A.Ş..’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Alper Oto Yedek Parça Tarım Ürünleri Turizm Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret A.Ş.’nin " Kemalpaşa Mahallesi 7419/11 Sokak No:16/A 5.Sanayi Sitesi Pınarbaşı-Bornova-İzmir-Türkiye” adresine ulaştırabilir.